Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I5<5 sept. ZAAKEN VAN 1786.

Ext'a(l uit het Refolutie. Boek der Stad Elburg.

Zaturdag den 26 van Augustus 1786.

Ingekomen en ter Vergadering van Raad en Gemeente zynde geleezen zekere Misfive van den Hoven, gefchreeven te Arnhem den ai Augustus I7L'6 , houdende uitfchtyving van eenen extraordinairen Landdag tegen den 28 dezes binnen Zutphen, over zeker Point, raakende de WestIndifche Compagnie dezer Landen by die Misfive vermeld:

Is gerefolvterd en gearrefteerd de evertueele Gecommitteerden ten Landdage te gelasten, gelyk gefchied by deze, om voor de Siads ftem uit te brengen, Dat l. de Gecommitteerden ter Generaliteit dienden te worden geauchorifeerd en gelast, om zig ten aanzien der Negotiatie, ten behoeve van de West-Indifche Compagni» dezer Landen te conformeeren met de Provincie van Holland als in deezen de meest geintresfeerde: miis egrer namens deeze Provincie ten allerlïerkften worde geinfteerd, dat eens door een «erustftel lend onderzoek aan de menigvuldige en herhaalde klagten der Ingezetenen in de West ■ Indifche Colonien van den Siaat, over de fchreeuwende grieven, zoo in zaaken van politie als vooral in de adminiltratie der Juftuie zodanig gehoor worde verleend,dat zonder uitftel een wezenlek en efficacieus redres daar geftekl worue, ter voorkoming van den totalen ondergang dier Volkplantingen. 3. Ter Staats-Vergadering te declareeren, dat, nadien men met de uiterfte be/reemding uk pubhque papieren heeft geziep, dat de Gecommitteerden dezer Provicie

ter

Sluiten