Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loo sept. ZAAKEN VAN 178Ö.

CXXXVIII. Refolutie van hun Ed. Croot Mogende op het Rtquest va J. Hubert cutn fuis, ah Geconflitueerden van metr aan agt honderd Burgers en Ingezeetenen van Rotterdam , om voorziening , dat geen Militie tegen Burgers worde geëmploieert ; een exhorta'oi' re citculaire M: Jive aan de Bondgenooten te addres/eeren. In dato 1 Stpt. i?86.

Is geleezen de Rjqueste van Ifaac Hubert cum fuis, als secot;ft;tuetrden van meer dan agt honderd der riotabelfte Burgers en Ingezeetenen van de Stad Rotterdam, waar by voordraaien het geen zy, niet têgenftaande hun Ed. Gr. M g. Refolutie van den 25 Augustus laatstleeden op de Requeste van een aantal Burgers en Ingezeetenen van Amfterdam, vreezen en voorzien; en om de reedenen by derzelver Requeste, hier na volgende gedetailleert, bi iden en verwagten, dat hun Ed. Gr, Mog. met die expeditie , welke het gewigt der zaake vordert, alle kragten zullen gelieven in te fpannen, het zy door nadere aanfchryving aan zyn Hoogheid, ten einde de Troupes op Holland ge. repartitieert niet alleen niet te doen dienen tegens Burgers van eenige Stad of Plaats van deeze Republiek, maar ook niet tot remplacement van die Ttoupes, welke daar toe onverhooptelyk gtëmployeert en uit hunne Guarnifoenen getrokken zouden mogen worden, het zy door de emftigfte reprefcntatien aan de refpective S aaten der andere Provinciën t* doen, ten einde alle dezelve met hun Eiele Gr. Mog. daar omtrent egale ordres ftellen , het zy door zoodanige andere jcaatregulen als hun Ed. Gr. Mog, nodig en gefchikt tullen "oordeelen, om alle de gevreesde evenementen te prajvenieerer.

Fiat infertio.

Waar

Sluiten