Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sëpt. STAAT EN OORLOG. 178Ö. T6i

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat een exhortatoire circulaire Misfive aan de Bondgenooten zal worden geaddresfeert. ten einde dezelve, op het voorbeeld van hun Ed. Gr. Mog., zoo veel een ieders repartitie aangaat, zoodanige voorzieninge gelieven te doen, dat geen Troupes, in de Provincie van Gelderland of buiten dezelve Guarnifoen houdende, naar de Steeden Hattem of Elburg werden afgezonden, of eenige ordres aan de bovengemelde Militie gegeeven, dewelke zouden involveeren, om zig in eenige verlchillen tusfehen Burgers en Burgers, of Burgers en Regenten, waar dezelve binnen deeze Republiek mogten ontflaan, te immisceeren of re be. moeijen; en dat tot het arrefteeren van dezelve Misfive een groot Befoigne op aanftaande Maandag zal worden gehouden door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden, en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis

Accordeert met voorfz. Refolutie.

Aan de Edele Groot Mog. Herren Staaten van Holland en Westvriesland.

Geeven met zoo veel eerbied als e nst te bennen Ifaac Hubert. Mr. Pieter de Monchy, Oud Schepenen der S ad Rotterdam, Mr. Nicolaas Martinus Bogaert van Alblasferdam, Daniël de Jongh, Cornè is van den Bosch, Gernt van der Pot, PI er van Groenveld, Jacob E. de Vogel, Pieter de Keker, Thomas Theodore Ctemer, Gerard van Nymegen, Cornt-lis van der Hoeven, Jin Virüly, en Arnoud van Beefting, als Gecoi.ftitt ë rden van meer dan agt honderd der notaheifte Burgers en Ingezetenen van de Stad Rotterdam:

Dat zy in de gepasfeerde week reeds over. leg hebbende gemaakt tot het doen van een AXXXIV. deel, L dres

Sluiten