Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se^t. STAAT EN OORLOG. 1780*. 165

gevreesde onderiieemirig van de Stem der Burgertyke Vryheid door Militaire Overmagt te fmooren. buiren alle gevolg te ftellen en geheel te doen cesfeeren.

Doch dat zy, in die gerustheid zynde, met des te meer verbaazing hebben vernomen de van alle kanten inkomende en geen den minften gro d van twyff jl overlaatende tydingen , dat een voornaam gedeelte onzer Armée in beweeging is — zynde diverfe Regimenten . als van Dougtes, d'Envie, van Elf-ren, Hesfen-Dirm'bid én?., met der daad uit hunne Guarnifóenplaatzen uitgetogen, en wel, ingevolge zeer fubiete én p seces bekomene ordres, zoo men wel geïnformeerd is, zonder Bagagie of Vrouwen re mogen medeneemen, èn zonder dat de onderboorige Ma fchap mogt weeten werwaards zy moes. ten marcheeren.

Dat zulks by de voorn. Geconftitueerden, en veele van derzelver Comminei ten, allerlei denk. beelden heeft doen opryzen, wat toch het oogmerk zoude mogen zyn van zulke ongewone, en, in de tegei-swoordige tydsomlhmdigheden, roet reden verdachte ordres, en dat zy, alles iu famenhang befchouwende,maar al te veel grond hebben gevonden om te vermoeden of te vree* zen, dat'er een geformeerd Plan is, om wel aan de Letter, maar geenzins aan de intentie van Uw El. Gr. Mags. evengemelie Refolutie te voldoen, door r.amei lyk de Burgers, die htt' ne Kechten en privi'tg'en reclameeren,in de Provinciën van Utrecht en Gelderland, en elders, te bedwinafen aoor Troupes van dèn Staat,wel niet op Hofland ^treparruieerd, maar w iker dtesst it, de Fiontierftedf h, waar dezelve thans geplnatst zyn, door Hollan.'fche Troupes zoude worden vervuld , en welke laaiscgemelde, fctioon niet direct, dan echter per indirectum wetkzaam zouden zyn, om maatregulen te noen ter uitvoer brengen , welke door Uw Ei. Gr. Mog. ten hoogften worden afgekeuid, en alzoo L a de

Sluiten