Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 sept. ZAAKEN VAN 1786.

derfcbap, en verdere hun Edele Gr. Mog. Gecommit« teerden tot het groot Befoigne, en de Vergadering daarop gediend van derzelver confideratien en advis, en is dien onvermindert Copie daar van verzocht door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, om dezelve in de Ordre nader te examineeren, en door de Heeren Gedepnteerden der Steden Delft, Amfterdam, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam en Brielle, om daarop te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen.

Accordeert met voorfz, R folutien.

edele groot mogende heerenI

Na dat de Heeren Gedeputeerden van de Hee. ren Staaten deezer Provincie hadden kunnen goedvinden, zig by Misfive gedateerd den « deezer maand Augustus, te addresfeeren aan de H. M. M. Heeren Staaten Generaal, en daar bv aa'n hoogstdezelven kennisfe te geeven, van h'tt geen den 9 daar te vooren binnen deze Stad was voorgevallen, de middelen tot herftel der goede ordre en rust binnen deeze Provincie, gelyk Heeren Gedeputeerden zig gelieven uit te drukken , aan het beter en wyzer oordeel van JJ H. M. M. over laat ende, hebben dezelve Heeren Gedeputeerden, op den 11 daar aan volgende, ook goed gedagt, Circulaire Misfives af te vaardigen aan de refpective hooge Bondgenootpn- wy verfeeren in dac gegrond en zeker vertrouwen , dat U Ed. Gr. Mog. met ons te zeer appisehendeeren, het alleszims iwconftitutioneele en wederregtelyke van den eerstgemelden ftap van Heeren Gedeputeerden voornoemd, zoo wel ais de pernicieufe gevolgen, voor de vryheid en independentie van deezen Staat in net algemeen en van ieder der onderfcheiden Provinciën in her byzonder. welke noodwendig zouden moeten worden gebooren, indien, op dit gevaar yk voorbeeld, de Heeren Staaten Generaal, weneer

Sluiten