Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 177

teeren ons dan ook^ dat Uw Edele Gr. Mog. dit een en ander pondereerende, derzelver goede Officien zullen gelieven te adhibeeren, zo door intercesfie by de verdere Bondgenooten, als inzonderheid by de Heeren Staaten van Vriesland, op welke laatfte Provincie, zoo wy meenen, het Regiment, binnen Amersfoort Guarnifoen houdende, immers voor zo ver een der BatailióTJs aangaat, gerepartitieerd is, ten einde rieeze Provincie, immers hangende de deliberatien over de bezwaaren, met geëne verdere Troupes bezet •— maar integendeel ten fpoedigften van de Militie, thans binnen dezelve haar verblyf houdende, gelibereerd worde, op dat ook aan de Burgers en Ingezetenen van Amersfoort gelegendheid worde gegeeven, om hunne bedaarde en redelyke (tem te verheffen, tot verbetering van zo veele ingeflopen abuifen in het aigemeen en byzonder bellier: niets zoude ons bovendien aangenamer zyn, dan dat U* Ed. Gr. Mop. uit de MisGve van Heeren Gedeputeerden , welke wy alhier behandeld hebben , aanleiding mogten hebben ontfangen, tot vernieuwing van hoogstderzelver aanbod van Mediatie ter afdoeninge der verfchillen, voor zo verre het ProvinciaaJe aangaat, en tot herftelling der goede harmonie binnen dit Gewest, zullende Uw Ed. Gr. Mog, ons in dien gevalle ten allen tyde bereid vinden, om hoogstderzelver b'llyke voordragren dien aangaande, zo veel in ons is, te appuieeren, daar en zo zulks behoord, terwyl wy ons vleijen, dat, in onze prefente omltandigheden, wel eene JBondgenootfchaplyke intercesfie, volgends de gronden der Unie, maar geenzmts eene Rech'erlyke uitfpraak, kan in aanmerking komen. Wy zullen ons alhier in geen verder detail van zaaken of byzondere Gebeurtenisfen behoeven in te laaten; gelyk wy ook voor het tegenwoordige niet willen onderzoeken, of de loop van zaaken binnen deeze Provincie, en de menigvuldige beXXXIV. deel. M we.

Sluiten