Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEPT.

STAAT EN OORLOG. i?86. 181

doende middelen niet ontbreeken: Wy houden de Heeren van de voorllemmende Lden ten eenemaal onbevoegd, cm de Vergaderingen der Heeren Staaten, welke niet eenpaarigheid der drie Staats^ Leden teegen zeekere bepaalde tyden waren vastgefreld, buiten weeten en tegen den wil der Stad te furchceven ; veel min konden die Heeren dezelve Vergaderingen eigener aucloriteit, en zonder genopgzaame redenen , veileccen buiten deeze Stad, welke door U EI. M >g. by derzelver laatfte Mbfive aan de refpective Bondgenooten, te regt ais de gewoone Refidentieplaats der Heeren Staaten word geconfidereerd; en te minder kunnen wy nagaan de redenen waar door U Ed. Mog. tot dezen laatften flap zyn over gegaan , daar alles wat tusfehen ons en deeze Burgery behandeld en voorgevallen is, hoe folemneel en openbaar zulks dan ook geweest zy, nogtbans altyd met de uiterfte decentie en met eene bedaardheid zonder voorbeeld is verzeld geweest, waartoe wy ons onder anderen, veiliglyk op de dagen van den a en 28 deezer, en op het Getuigenis van allen, geene uitgezonden, welke als toen alles van naby hebben gezien, durven beroepen; behalven dat al hetzelve eeniglyk concerneerd het huishoudelyk beftier en de Magiftraats beftelling deezer Stad, welke eeniglyk aan ons als reprajfenteerende onze gantfche Burgery, gedemandeerd is, zonder dat U Ed. Mog. noch de Heeren der voorftemmende Leden, noch iemand anders, dienaangaande eenige directie of bemoeyenis toekomt, gelyk wy vertrouwen, dat U Ed. Mog. daarin volkomen met ons zullen conveniëeren. Na al dit gezegde zullen U Ed. Mog. wel kunnen nagaan, boedaanig de bovengenoemde pretenfe uitgefchreeve Vergadering, te houden binnen Amersfoort, M 3 door

Sluiten