Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atr: STAAT EN OORLOG. 1786. «3

tenen te fmooren en dezelve te onderdrukken : gelyk wy ook die daad buiten weeten en teegen den wil deezer Stad gefchied, zullen confidereeren als eene violatie van het Provinciaal Territoir, en als een daadelyk geweld tegen 's Lands goede Ingezetenen : en, wat deeze Stad In het byzonder aar gaar, wy kuDnen niet vermoeden, dat immer door U Ed. Mog., of door de meerderheid der voorftemmende Leden zoude kunnen worden ondernomen, dezelve eenige Militie te willen opdringen; wy zyn, volgens de Unie, geenzints gehouden dezelve tegen onzen wil te ontfangen; wy confidereeren dezelve voor als nog fchadelyk voor de rust van onze Stad en Ingezetenen, en zullen ons derhalven ten allen tyde met alle magt moeten verzetten teegen alle diergelyke onderneemingen, welke men onzes ondanks, tegen ons zoude kunnen machineeren , terwyl wy alle de gevolgen, welke uit deeze en andere maatregelen, zoo wel als uit het daaruit voortvloeyenae ongenoegen by de Natie in het gemeen, en by deeze Burgery in het byzonder, moeten refulteeren, overlaaten voor reekening en ter verantwoording van die Heeren der voorftemmende Leden, welke zig als de ontwerpers en bevorderaars van het een of ander hebben gedragen, of nog mogten gedragen.

Wy hebben ons verpligt gevonden deeze onze waare gevoelens by deeze gelegendheid aan U Ed., Mog. voor te dragen, ten einde U Ed. Mog. daar van zodaanig ge. bruik zouden maaken als dezelve raadzaam zullen oordeelen; Wy zyn aan den eenen kant gehouden en ook ten vollen gerefolveerd , ons met alle magt te verzetten, tegen alles wat tegen onzer Stads Vryheden en Voorrechten mogt gemachineert worden, doch aan de andere zyde zullen U Ed. Mog. ons M 4 al-

Sluiten