Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jsejjt. STAAT EN OORLOG. i?86. i8S

CXL. Aantekening ter Gelderfche Staatsver* gaderinge van Burgemeester verstege , waarmede de Heer rhode

van heeckeren Z!g Vtegde. lfl

date 2 Sept. 1786,

edele mogende heeren!

Ïk hadde wel gewenscht, en mag zulks vertrouwen ook van andere Leden van deze Vergaderinge ne^ vens my, dat de Mombers dezer Provintie geene deJateurs aan den Hove Provintiaal waren geweest, van het niet publiceeren binnen de Stad Elburg van de by ?s Landfchap refolutie den n Mei dezes jaars gearresteerde bekende Publicatie; als waardoor veroorzaakt is de nadrukkelyke responfive van de Regeeringe der gemelde Stad aan den Hove. En waaromtrent de Mombers vermeenen, en ook niet onduister het Hof Provintiaal te kennen geeft, dat door interpofitie 'van de Souveraine magt der Heeren Staten behoort te worden voorzien. Daar het immers gebeurd is, en zoo my voorbaat, nog niet lang geleden, dat Publicatien door den Hove aan alle Steden toegezonden, ook niet door alle de Regeeringen in de Steden zyn afgekondigd , zonder dat daarvan door de Mombers aan den Hova delatie is gedaan. En het ook bekend is,, dat by de deliberatien ter S'aats-vergaderinge, over het arresteren van de questieufe Publicatie, veele Leden der Vergaderinge, en ook inzonderheid de Stad Elburg zelfs, daartegens geprotesteert* hebben, en wel na myn inzien, zoo als by myn advys, ten Quartiers recesfe

fub dato den geïnfèreert, kan blyken, niet

zonder grond. Want dog, Ed. Moar. Heeren! fchoon ik volkomen toeftemme, dat by de Heeren Staten dezer Provintie de Souverainiteit refideert; zoo vermeene ik teffens, dat, na ooze Conftitutie,vooral in het oog moet gehouden worden, dat de Souveraine Vergaderinge gecompofeert word, en beftaat uit Ridderfchap sa Steden; En dat ieder Lid, en ieder Stem in Staat M 5 heb-

Sluiten