Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3HPT. STAAT EN OORLOG. ï78t5. %9\

wel aan Uw Hoog Mog. als ook naar de omftandigheden aan de Staren van yder der Provintien breedvoeriger voortedragen, van Onzentwe;;en het nodige ta verzekeren, en daarvan opening te doen, en wanneer zulks goedgevonden wierd, daarover met hun in onderhandeling te treden. — Wy verzoeken Uw Hoog Mog. derhalven, den meergemelden Grave van Goertz in deze zeer gewigtige zaak volkomen geloof te geven, en met hem alle dat geene te verhandelen en aftedoen, wat men na de omftandisbedan van beide de

partven goed en nodig zal vinden. Wy hopen en

vertrouwen, dat Uw Hoog Mos., zoo wel als de Staten van yder der Provintien, Ons niet zullen verdenken, dat Wy Ons den E f Stadhouder hierin zoo kragtdadig en en)[tig aanneemen, daar Wy eensdeels zoo na met Hem'zyn verwand, en het noodlot van dezen Vorst, van Zyne Gemalinne, Onse lieve en waardige Zuster, welker verhevene en aan da Republiek geheel toegedane gevoelens Uw Hoog Mog. wel niet twyffelagtig zullen zyn,als meede van hunne Kinderen en Nakomelingfchap, O: s onmoeelyk onverfchillig zyn kan; en anderdeels, daar Wy met over. tuiging weten en kunnen verzekeren, dat Zyne Door. lugtigheid de Heer Erfstadhouder en Zyne geheele Familie de hooge Republiek der Vereenigde Nederlan» den van ganfcher Ziele zyn toegedaan, en zeker nooit tegans haar Intrest en Staat-Systema ietwes zullen doen , maar dezelve op alle mogelyke wyze zullen trapten te behouden en te bevorderen. ■— Hierby komt dat Wy, als de naaste Nabuur der Vereenigde Nederlanden , en naar da nooit verouderde Verbintenisfen der wederzydfche Staten, een zoo groot en gewigiige Intrest, dat de met de oule Conftitutie o vereen komftige gefteldheid der Republiek, in het wezentlyke niet veranderd, maar onverbrekelyk behouden werde, en dat de inwendige onlusten en differenten, die zekeriyk uit een bloot misverftand zyn ontdaan, op de tóoedigfte wyze, door eene billyke, redelyke, en bondige ver", zoening, en door eene duurzame goede vérffandhouding by alle de daarby geïntresfeerde.Partyen vereffend worde. Wy beveelen deze ten uiterfte gewigtige zaak

aan

Sluiten