Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 197

geeven, met recommandatie en uitdrukkelyke last, om tot het inneemen en plaatfen van de gemelde Troepen in haare Steden alle mogelyke faciliteit, ter bereikinge van Hun Ed. Mog. ferieufe intentie toe te brengen.

Accordeert met voorfz. Reces voor zo verre het geëxtraheerde belangt.

(Was get.)

b. gutb. plbgher.

CXLIV. Circulaire Misfive van de Geconfiitueerden van Rotterdam aan de Gewapende Gentotfchappen , om hulp voor de Steden Hattem en Elburg. In dato 2 Sept,

Wy hebben allezins noodig geöordeelt U Wel Ed. te communiceeren, dat op het Request, door de Rotterdamfclie Geconftitueerden geprefenteert, te zien in de Hollandfche Historie Courant, van Saturdag den 2 September, by Hun Ed. Groot Mog. alléén is gerefolveerd eene officieele Misfive aan de Staaten der andere Provintien te fchryven, om dezelve af te maanen van het employeeren van 's Lands Troepen tegens Burgers , welke Misfive in een Befoigne op Woensdag den 6den deezer, eerst kan worden gerefumeerd en ge« arrefteerd. Wy begrypen, dat de Heeren Gedeputeerden ter dagvaard geöordeelt zullen hebben, niet verder te kunnen gaan, of prompter en fierker maatregelen te kunnen vast Hellen en ter uitvoer te brengen, zonder expresfe last van derzelver Principaalen, en hebben dierhalven allernoodzaakelykst g.öirdeelt, dat de welmeenende Vaderland- en Vryheidlievende Burgers en Ingezetenen van elke Stad, zich ten fpoedigften, en wel om hunnen ernst en iever te meer te doen blyken, allen in eigen Perfoon zich vervoegen aan het Collegie van de Vroedfchap in elke Stad , om op 'c fterkfte te verN 3 zoe-

Sluiten