Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo sept. ZAAKEN VAN i?85.

wyze van bellier, welke, of fchoon by herhaalde reizen openlyk aangerand en behendig onderrnynd, alleen 's Lands en der Ingezeetenen welzyn kan bevorderen.

Zulk een herftelnaar den aart onzer grondweten ingericht, oordeelden wy ten hooglien noodzaakelyk, daar wy het zelve houden voor het eenigfie middel om op eene bedaarde en geregulde wyze bytyo's voor te koomen, dat deeze Piovincie, door een toeneemende verwydering tusfehen de Regenten, onderling, en tusfehen Ingezeetenen en Regenten, terwyl de afhankelykheid van beiden aagelyks vermeerderd, niet alleen voor haar zelve op den duur ten eenemaale bedorven en verloren raakt, maar ook in het byzonder, nadien dit gewest, zonder eene volleedige inwendige herftelling, welke voorzeeker nimmer kan geheugen, dat een Stadhouderlyke invloed alles naar willekeur beftierd, voor het geheele Bondgenoodfcbap ten hooglien fchadelyk, en in den uitgehtektften zin meer en meer gevwarlyk ftaat te wotden.

Het valt ons intusfchen fmertelyk, wanneer wy ons herinneren, hoe dat de meenigvuldige pogingen door ons aangewend , dermaten vrugteloos en te vergeefs zyn geweest, dat wy geen het minlle gehoor hebben kunnen verwerven, maar daar en boven gevoelen wy ons ten fterkHen aangedaan U Edele Groot Mogende te moeten informeeren, dat door te werk gefielde maatregulen waar over geheel Nederland verfteld ftaat, het voor ons hoopeloos is geworden, om de meerderheid der Vergadering, welke met ons ondergeteekende Leeden van Staat, uitmaken Ridderfchap en Steeden reprsefenteerende de Staaten des Furftendoms Gelre en Graaffchap Zutphen, te permoveeren, om by en door ons zeiven met onderlinge goede trouw «n met een cordaac verzaaken van alle eigenbelang, de waardigheid en onafhanglykheid van

dee»

Sluiten