Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 3786. 201

deeze Provincie te herftellen, en tevens te helpen bevorderen, dat de banden van een Bond» genoodfchap door onze Voorvaders ten koste van zoo veele ftromen bloeds opgerigt, door een onderling handhaaven en befchermen van een ieders Rechten, Privilegiën, lofFelyke en wel hergebragte cofhiimen, jegens alle en een iegelyk inbreuk komt te doen, weederom zoodanig mogten worden toegehaald, dat het Volk van Neederland aan het welmeenend voorftaan en volyverig daar ftellen dier middelen, welke de zuilen van den algemeenen voorfpoed uitmaaRen, voortaan niet meer zou behoeven te wanhoepen.

Dit alles maakte intusfchen op ons zulk eenen diepen indruk, Edele Groot Mogende Heeren ! daar wy enkel door liefde voor een Vaderland, dat ons zoo nauw aan het harte ligt, gedreeven worden, dat wy van ons zei ven niet hebben kunnen verkrygen om in deezen onver-' fchillige aanfehouwers te blyven. — De duure eeden waar meede wy ons aan den Lande en aan de goede Ingezeetenen verbonden hebben, noodzaaken ons daarom, naar den aart en inrichting van het Bjndgenoodfchap, onzen toevlugt tot ü Edele Groot Mogende en de Heeren Staaten _ der andere Provinciën te neemen , met eene nadrukkelyke en tevens ootmoedige bede, dat U Edele Groot Mogende het aan o;is ten besten gelieven te neemen, dat vvy zoo voor onszelven,a!s uitnaam van zoo veele duizenden van Medeburgers, welke niet zonder reeden in deeze dagen door geheel Nederland met een angstvallig meedelyden aangezien worden , onze beklemde harten, met dien eerbied welke wy U Edele Groot Mog. fchuldig zyn, voor hoogstdezelven openleggen.

Het zy ons dan vergunt, Edele Groot Mog. Heeren! vooraf met weinigen te remernoreeren, hoe dat de Provinciën van Gelderland, Utrecht en N 5 Over-

Sluiten