Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 215

(f) eb Burgeryen ia U Edele Mug. Provincie.

vereffening en bemiddeling van gereezene gefchillen en oneenigheden door Militaire dwang afgefneeden zoude worden. — Eene onder» neeming, waar van de rampzalige gevolgen, die gedugte onheilen over het geheele Lighaam van de Republicq wel haast zouden konnen verfpreiden: waardoor men, eerlang, in het midden van een wel eer zbo gezeegend Land , het bloedig Tooneel eener BurgerOorlog geopend , en de vrye Bodem van eene onafhankelyke Staat met Burgerbloed bezwalkt en overftroomd zoude moeten zien. — Eene onderneeminge eindelyk, waar omtrent Wy te meer gevoelig moeten zyn, naarmate Wy ^met te meerder grond verwagten, dat het noodlot van de (f) Gelderfche Burgeryen aan Onze welmeenende en getrouwe Ingezetenen niet geheel onverfchillig zal zyn.

Het is dan met dien ernst, die het gewigt deezer zaak vorderd, en met die opregte zugt en yver ter bewaaring van de algemeene rust, en tot kragtdadige handhaving van 's Lands en der Ingezeetenen Rechten en Vryheden, met welke wy fteeds zyn bezield, O 4 dat

Sluiten