Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uó sept» ZAAKEN VAN 1786.

dit wy ons verpligt vin1 den , U Edele Mog. op het vriendnabuurlykde ie verzoeken, en, zoo lief en waard als aan U Ed.Mog. en aan Ons de tederfte belangens van het dierbaar Vaderland zyn moeten,op het kragtigile aan te maanen en te obtefteeren, om het uiterfte in deezen, nog tydig, te verhoeden, en van het gebruik dier middelen af te zien, welke niet anders, dan tot de verderfelykfte eindens kunnen uitloopen ; maar om, in tetegendeel, by nader en we!» beraade overleg, met af. legging van alle vooringenome denkbeelden, en met verzaaking van alle peifoneele bedoelingen , zoodanige maatregulen by de hand te neemen, waar door het hoognoodig vertrouwen tusfehen Overheden en Ingezeetenen in U Ed. Mog. Provincie herfteld, en op vaste en duurzaame gronden gevestigt; alle ingefloopene misbruiken ge weerd, en de ontftaane verfchil'en , langs den weg van minnelyke Conciliatie, verëffend en afgedaan mogen worden; Tot welke zoo nuttige en heilzaame (*) als nog en by her. oogmerken wy (*) Onze haaling Mediatie, gepaard met alle

meest kragtige, goede, en Bond-

Sluiten