Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 235

CLVI. ExtraSt uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en West - Friesland, in Hun Edele Groot Mog. Vergadering geno* men. In dato 5 Sept. 1786.

/""Vntvangen een Misfive van de Vroedfchap der Stad U>recht, gefchreeven aldaar den 4den deezer, waar by in den prefenten nood verzoeken, de noodige Voorziening van Hun Ed. Groot Mog. tot dekkingen beveiliging derzelve Stad, breeder in de Misfive vervat.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden ea verftaan, dat de voorfz. Misfive zal worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hunne Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot het groot Befoigne, en de Vergadering daar op gedient,van derzelver Confideratien en Advis. En is dien onverminderd goedgevonden en verftaan, dat conform het tweede Lid der propofitie, door de Heeren Gedeputeerdens der Stad Dordrecht op gisteren gedaan, alle de Commandanten van de Regimenten, op deeze Provintie gerepartitieerd van wegens Hun Edele Groot Mog. zullen worden aangefchreeven, en gelast om zich marschvaardig te houden , ten einde op hoogstderzelver eerfte Ordres te kunnen trekken, naar de by Hun Edele Groot Mog. voor te fchryvene Plaatfen, met verder Last aan dezelven, om geene Or;ers tot het veranderen van hun tegenswoordig Guarnifoen te ribedieeren, ten zy dezelve Orders door Hun Edel Gr. Mog. waren geapprobeerd en geconfirmeerd.

En is verder goedgevonden de Heeren Gecommitteerde Raaden by deeze te gelasten, om geen befcheiden van Scheeps-Viagten, veroorzaakt uit hoofde van Guarnifoen-Changementen of het tranfport van Ammunitie van Oorlog, zedert Hun Ed. Groot Mog.Refolutie van den ay Augustus laatstleden, te voidoeu, mitsgaders Burgemeesteren en Regeerders van de respeclive Steden binnen deeze Provintien aan te fchryven en te gelasten, om geen Schepen tot Tranfport van Ammunitie van Oorlog of Militie te laaten employeeren, ten zy da Orders daar tos dienende, door

Hun

Sluiten