Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248 sept. ZAAKEN VAN ! i?86.

breuken op dezelve, met alle magt te weeren, om het ftiptelyk te onderhouden, en de Schenders van het zelve ter wel verdiender ftraffe te vorderen !

Insgelyks vertrouwen de Ondergeteekenden dat U Ed. Groot Mogende onbezweeken zullen voortgaan in de Vaderlyke bezorgdheid over de Ingezeetenen deezer Provincie, dat zy niet zullen ophouden mee efficaiieufe middelen te beraamen, om den Heer Stadhouder bv zynen pligt te houden, en dat U Edele Groot Mogende nooit zullen gedoogen, dar hy immer ongeftraft een geweldigen aanval doe op de Rechten en Vryheeden van Burgers, die by de Unie van Utrecht hen verzeekerd zyn geworden! eindelyk nog ver. trouwen de Ondergeteekenden dat U Edele Gr. Mogende de geweldige onderneemingen op Utrecht, Wyk, Elburg, Hattem, en op alle andere plaatfen die in het vervolg daar meede zouden mogen worden bedreigt, met alle magt zullen te keer gaan, dezelve aanmerkende als een fchennis der Unie,en een ftrafbaaren aanval op het Souverain gezag deezer Landen. Tot welke gewigtige en heilzaame einden de Ondergeteekenden U Edele Groot Mogende den kragtigen byfland van Neêrlands God, en zyn duurbaarften zegen hartgrondig toewenfehen, (Onder itond)

De Gecommitteerden van Schutteryen en Gewapende Corpfen binnen deeze Provincie , thans te Leyden vergaderd op heeden den 6 September 1786. Lager ftond,

En uit naam derzelver geteekent,

HETER vreede,

Secretaris.

CLX.

Sluiten