Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 178Ó. 053

der der Provintien van Holland en Stad en Lande zynde, en van de intentie derzelver Souverainen, zo wel als' van het gantfche Volk van Nederland verwittigd, moeste hy zyn pligt, en de betrekking waarin hy ten aanzien van het gantfche Bondgenoodfchap ftaat,gekend hebben.

Hy moeste weeten dat de gronden van Verbintenis van alle Bondgenooten mede brengen, dat dezelvezonder weering van alle feitelyke handelingen nimmer van duur kan zyn; maar dat de verfchillen onder StaatsLeden van eene Provintie ongelukkig gerezen, volgens de teneur van de Unie, op eene andere wyze moeten worden beflist.

Hy moeste weeten, dat zyn pligt als Stadhouder mede bragt, den Staat zo in balance te houden , dat de eene Bondgenoot over de andere niet heerfche, te bevorderen en te bewaren de Praeëminentien, Geregtig. heid, Privilegiën en Welvaren van den Lande, Leden, Stedeu en Ingezetenen van dien, dezelve te Conferveeren voor allen overlast, afbreuk en fchade.

Hoe kunnen hier nu mede ftrooken de door hem op Requifitie van eene, zo men onderrigt wordt, met groote Meerderheid der Regenten van Gelderland, aan een formidabel aantal Militairen, voorzien met Boniben, Houwitzers, en allerlei Moordgeweeren (tot binnen deeze Provintie geworpen, ea waar van de overblyfzelen alnier ook nog te vinden zyn) gegevene Orders ter inrukking in Steden van het Bondgenootfchap en ftorting van Burger - bloed, daar en het Volk en derzelver Wettige Repraefentanten onder gepasten eer* bied derzelver ongezindheid tot het innemen van Troepen, als dezelve niet nodig ook niet gevraagd hebbende , te vooren gedeclareert hadden, en alle mogelyke pogingen van zo veele Collegien, ja van het beste ge. deelte van Nederlands Volk ter weering »n voorkoming daar van waren aangewend.

Het welk alles ten gevolge gehad heeft, dat uit de Steden van Hattem en Elburg de meeste Ingezetenen, üerker dan voor een uitheemfchen Vyand, met Vrouwen en Kinderen gevlugt, vervolgeus het toneel van een Burger-Oorlog, binnen Neêrlands Wallen, en wel

in

Sluiten