Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,sept. STAAT EN OORLOG. ij86. 257

ben gemaakt, niet om de gefckillen tusfehen hunne Edele Mog. en hunne Intiezeetenen te befliTen , ma^r om de ge'eegenbeid te verfchsffen, dat die klakten en gefchillen op een b.dasrde en regtelyke wyze konden onderzogt en afgedaan warden. Ondertusfchen is het Ons ten uitnrften aangenaam hier nog by te kunnen voegen, dat by de Expeditie we ke in het byzonder Uwe Edele Groot Mog. a tenue fchynt na zig getrokken te hebben geen Burgerbloed geflort is. Wy vleijen Ons dat deeze ouverture van Onze perfo» neeie gevoelens en verpligtingen by Uwe Edele Gr. Mog. volkomen voldoende zal bevonden worden, dus Wy Ons in deezea zullen moeten vergenoegen met de aan^caame en ftreelendi overtuiging van nias gedaan of verrigt te hebben dan het geen Onzen Eed en piigt van Ons vorderde.

Waar meede,

Edele Groot Mog. Bef ren ,byzondere goede Vrienden, Wy Uwe Ed. Gr< ot Mogende bevee'.en in Godes heilige protecte. Onder ftond,

Uwer Edele Groot Mog. Dienst, wil ige Dienaar, Was geteekent,

Op 't LOO W. PR. V. ORANGE.

den $ Septemb, Laager ftond,

1786. Ter ordonnantie van zyne

Hoogheid. By abfentie van den Geheim Secretaris.

Was geteekent,

J. OE RIEMER.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de voorfz. MUfive zal worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne , en de Vergadering daar op gediend van der zelv r confider tien en advis.

XXXIV. DkEL. R De

Sluiten