Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aC6 sept. ZAAKEN VAN 17&6.

zo een geva! onfchuldig te willen worden gehouden , moe-en worden gepra-venieert. Waar mede eindigende zullen Wy

EDELE MOGENDE HEEREN i

God Almachtig Bidden U Ed. Mog. te houden in zynedieilige befcherminge.

Gefchreven te Zutphen, den 5 September 1786.

Uwer Ed. Mog. goede Vrienden,

De Staten des Furftendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen.

Ter Ordonnantie van dezelve,

B. GUTn. PLEGHER.

B Y L A G E I.

EDELE MOGENDE HEEREN !

Na dat Wy ter voldoening van U Ed. Mog. Refè> lutie van den 11 May dezes Jaars, de Publicatie ten zeiven daae door U Ed Mog. gearrefteerd in naame van U Ed. Mog. hadden doen emaneren en vervolgens ten fine van Publicatie en affiólie volgens gewoonte aan de refpeétive Officieren en Magiftraaten dezer Provintie hadden toegezonden, is 't daar op in 't begin van deze lopende Maand gebeurt, dat de Momber en Subft. Momber dezer Landfchap aan ons hebben gedeclareerd, dat aan hun, zo by Publieke gerugten, als uit de Nieuwspapieren, was te voren gekomen, dat men zoude hebben nagelaaten de voorfz. Publicatie binnen de Stad en Jurisdictie van Elburg te doen promu.geren en affigeren. 't geen zy Momber en S. Momber Eed en ambtshalven zich verpligt hadden geöordeelt ter onzer kennisfe te moeten brengen.

Sluiten