Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«kpt. STAAT EN OORLOG. 1786. 271

zelfs met protest tegen deze onze Refolutie heeft geoppofeerd, noch ook, dat de Momhoirs door de Landfchap hietoe niet zyn gequalificeerd, 't welk echter geene verandering in onze fustenue zou maken, merken Wy hieromtrend in 't byzonder aan:

Dat deze ha"delwy.e der Motnboiren Ons trindr verwonderd,nadien 't Ons meermalen is voorgekomen, dat de Mombors dezer Provintie, vooral in deze Critique tyden, zich op alle mogelyke wyzen in 't Domeftieke en Politieke der Steden zoeken in te dringen, en ware het mogelyk Magitlraten, Burgeren en Ingezetenen , welke met hunne denkwyze niec overeenflemmen, met actie op actie te befpringen, om, zo 'c doenlyk ware, dezelven van de veibeieringen van ingeflopene misbruiken en cordate verdediging van hunne Stedelyke Rechten, dpor vrees voor Politieke vervolgingen, af te trekken en moedeloos te maken, van 't Wflk de voorbeelden der Steden Zutphen, Arnhem en andere convincante preuven opleveen.

En die Wy dus als onze gedeclareerde Partyen ten dezen moeten befchouwen; om niet te zegg n, dat U Ed. Mog zoortgelyke fustenuen des Momboi s, niet lang geleden uit een gantsch niet gunftig oogpunt befchouden, uitwyzens het doorwrogte advies* van den Hove aan de Heeren Staten op den 20 April 1784 gedateerd, ingeleverd, 't welk uit hoofde d;r aequiteit en moderatie daar in doorftralende. zo billyk in vele opzigten de goedkeuring van alle Weldenkenden héefc weggedragen.

Wy maken echter, nadien de zuiverheid onzer oog. merken en de regelmatigheid onzer daden, naar Ons richt en inzien geen licht fchuwd, en geene fecretesfe beho ft, hoe ongehouden anders ook, en dus uit enkele defcrence voor 't Refpeétable Collegie van U Ed. Mog. geene zwaarigheid volmondig te "erkennen, dat Wy de Gelibelleerde Publicatie, welk Wy a's een poinct van notoir bezwaar en als directe atreinte toebrengende aan d: onbetwistbare Rechten en Voorrechten, van ome Burgery hebben befchouwd en ook blyven befchouwen, n.et hebben gepubliceerd noch geaft

fi-

Sluiten