Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274 sept» ZAAKEN VAN

1786.

BYLAGE III.

Extract uit het Reces des Landdags in Augustus en September 1786, binnen de Stad Zutphen Extraordinair ge* houden.

Jovis den 31 Augustus 1785.

Ontfangen en geleezen een Misfive van de Raden des Furfiendoms en Graaffchaps, gefchreven te Arnhem, den aöften dezer maand, houdende, dat, na dat zy ter voldoening van 's Landfchaps • Refoluiie van den 11 Mai laatstleden, de Publicatie ten zei ven dage, door Haar Ed. Mog. gearrefteerd, in name van Hoogstdezelven hadden doen emaneeren, en vervolgens ten fine van Publicatie en afficTde, volgens gewoonte, aan de refpeclive Officieren en Magiftraten verzenden, het daar op in den beginnen dezer maand was gebeurt, enz.

Post alia.

Waar op gedelibereert, en in ernflige overweginge genomen zynde, de bedenkelyke fi uatie waar in zich de Steden Elburg en Hattem bevinden, mitsgaders de hooge noodzakelykheid tot heriieliing der Rust en Order aldaar.

Hebben Hun Ed. Mog. goedgevonden, en verftaan, dat in de eerlte plaats , Zyne Hoogheid, als KapiteinGeneraal dezer Provincie, zal worden verzogt, om, zo fpoedig mogelyk, een bekwaam aantal Militie, met al het nodige voorzien, onder het beleid en Commando van een bekwaam Officier, te zendën na de Steden Hattem en Elburg, om aldaar Guatnifoen te houden, en tot nadere ordre te blyven, met fpeciale last, om des noods, zo onvermoeielyk eenige wederfiand, van wie 't wezen mogte, het zy om in de voorfz. Steden in te komen, 'c zy om daar binnen geplaatst te worden , mogt ontrooeren, geweld met geweld , tot maintien van 'Hun Ei. Mog. Holheid en Oppergezag, in deeze Furftendom en Graaifchap te keeren.

Ten

Sluiten