Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 178c!. a7f>

alleenlyk tot maintien van Hun Ed. Mog. Hoogheid en Oppergezag in dezen Furftendom en Graaffchap.

Wordende over zulks welgemelde Magiftraten, of wel die Leden van dezelve, welke zulks concerneren mogt, mitsgaders Gemeentens, fampt Burgeryen van Hattem en Elburg op het allerernftigfte geëxhorteerd, en aangemaand, gelyk gefchied by dezen, om zich aan Hun Ed. Móg» Orders, by voorfz. 's Landfchaps-Refolutie vervat, en waar aan door deze geene atteinte word toegebragt, maar in zyn volle kracht en waarde word gehouden, ten einde in cas van verder onverhoopte verweigering, de daar by gefielde Orders ten effeéte mogen worden gebragt, te fubmitteren, voorts zich als ftille, en geruste Burgeren en Ingezetenen betaamd, te gedragen, ten einde daar doer voor te komen, dat 'er geene middelen van contrainte zullen behoeven te worden geëmploieerd, of aanleidinga werde gegeven , tot de ongelukkige gevolgen, welke uit eene verdere disobedientie aan Hun Ed. Mog. ferieufe bevelen noodzakelyk moeten refulteren, en welke nimmer aan Hun Ed, Mog., die Eed- en Piigtshalven gehouden zyn, de Landfurftelyke Hoogheid te maintineeren, zullen worden geattribueert.

Met verdere niet min ernftige aanmaninge aan welgemelde Magiftraten, en Meentens , fampt Burgeryen , om alle Vreemdelingen , die zich in de voorfz. Steden mogten bevinden, op het allerfterkfte aan te manen, zich uit de voornoemde Steden ten fpoedigften te begeven, waar toe aan dezelve Vreemdelingen al noch de Vryheid gelaten word.

Alles, ten einde Hun Ed. Mog. niet werden buiten ftaat gefteld, of aan dezelve de middelen worden afgefneden, om zodanige clementie uit te oeftenen , als Hun Ed. Moe;., in cas van fubmisfie van gemelde Magiftraat, Meentens en Burgeryen, anderzins wel genegen zouden bevonden worden aan dezelve te bewyzen.

Wordende aan de gemelde Steden verleend een beraad van drie uuren, na den ontfang dezes, om de Poorten voor het Guarnifoen te openen, en daar van S 4 aan

Sluiten