Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

skpt STAAT EN OORLOG. 1786. 285

CLXV. Declaratoir va» Gecommitteerde» van het Schutterlyk Genootfchap t aan de Ed. Gr. Achtb. Vroed' fchap der Stad Delft. In dato . 10 Sept. 1786.

De Ondergetekenden, Leden der Commisfie ter Directie van het thans door Hun Ed. Gr. Mog. de Staaten van deeze Provincie by Refolutie van dato den 7 September 1786, in hoogstderzelver protectie genomen Genootfchap van Wapenoeffening, onder de Spreuk: Tot herftel der Ddffche Schuttery voor Vryheid en Va. derland, binnen deeze Stad opgerigt, en reprefenteerende al deszelfs Leden, verklaaren, met den vereischten eerbied, uit naam hunner Committenten, aan U Wel Ed. Achtb.

Dat zy het van hunnen pligt geacht hebben, om, met die ronde, eenvoudige en onbewimpelde hartlykheid, waarmede zy, tot heeden toe, hunne Vaderlandfche gevoelens, zo voor het oog van U Ed. Gü. Achtb., als voor het 003 hunner Stad- en Landgenooteu, hebben aan den daq gelegd, ook in deeze bellisfende tydftippen, aan U Ed. Gr. Aehtb., eu geheel Nederland, hunne dtnkwyze en voorneemens te openbaaren.

De Leden des Genootfchaps, die, zedert een tydperk van ruim twee jaaren, de haat, de vervloeking en vervolging, niet fiegts van fommigen hunner Medeburgers, maar ook van verfcheiden Leden van dit Achtbaar Collegie, onafgebroken hebban moetefl onderbinden, hebben,by de verwisfeling van NederlandsScaatstoneel, by de groote omwenteling in deeze dagen, hunne edelmoedigheid niet afgelegd; zy hebben hunne grootheid behouden, en geeven daar van by deezen de doorfliande bewyzen, door plegtig aan alle hunne vervolgers en vyanden, 't zy ze tot dit Groot Achtbaar Collegie of tot hunne Stadgenoten behooren te ve zeskeren, dat zy alle perfoneele beledigingenen geweid.aa-

dig-

Sluiten