Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 287

in de eerfte plaats, Willem den Vyfden, Prins van Orange, voor den Geflagen Vyand van het Vrye Volk van Nederland houden, dat zy hem ais den moordenaar hunner Medelandgenooten en Verbondelingen aanmerken ! dat zy hem dus als een fchenner der Unie van Utrecht, als een anderen A!va zullen te keer gaan, en zyne geweldige en moorddadige pogingen, volgens hunne heilige verpligting, zullen helpen verydelen, of dood voor de voeten van dien verfoeilyken Tyran, van Willem den Vyfden, zullen nederftorten.

Zy verklaaren verder, dat zy alle die geenen voor vyanden erkennen, die met de oproerleuzen van den Stadhouderlyken Dwingeland verfiert, hunne pogingen zullen te werk ftellen, om ten voordeele van Oranje, binnen deeze Stad, Oproeren aan te rigten. Zy waarfchuwen derhalven U Ed. Gr. Achtb. by deezen op het allernadrukkelykfte , om de Juditie ten ernftigfte te willen recommandeeren, voorziening te doen tegen alle de Oranjaleuzen en openlyk gewapende Oranjevoorflanders, die by U Ed. Gr. Achtb. te wel bekend zyn, dan dat de Ondergetekenden die aan U Ed. Gr. Achtb. met naamen behoeven aan te wyzenl Zy eifèhen deeze voorziening! want ingevalle deeze partyen de oproerige hand durven uitfteeken, om de heerschzu^tige belangen, de verraderlyke oogmerken van Willem den Vyfden te bevorderen, en met geweld door te zetten, dan zullen de Ondergetekenden hen ais Vyanden van den Staat aanmerken, en als zodanigen artaqueeren! — en byaldien 'er dan, EL Gr. Achtb. Heeren! Burgerbloed binnen deeze Stad vergooten wordt, dat door eene prompte voorziening der Juftitie zeekerlyk kan worden voorgekomen , dan betuigen de Leden des Genootfchaps plegtig voor God en de Waereld, vry te zullen zyn vai dat bloed! het laatende ter reekening en verantwoording van U Ed. Gr. Achtbaaren.

En, om z:g in volkoomen ftaat te ftellen, ter defenfie van de Vryheeden en Voorrechten, zo van hun Leden des Genootfchaps als hunne Medeburgers en Landgenoo . ten, vermits zy zien, dat de Schuttery deezer Stad daar toe niet in ftaat gelteld is geworden, hebben zy zig van alle benodigdheedeu voorzien, en zuilen zig ten

fterk-

Sluiten