Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spa sept» ZAAKEN VAN 1786.

van dezelve S'ad, vinden zig genooddrongen deeze illuftre Vergadering te adiëeren.

Zy, hunne beste, hunne meeste Burgers , hunne duurfte Panden, hunne Echtgenooten en Kinderen, zyn gevlugt uit Steden, welker Rechten men gerefolveerd was geweest tot het laatfte te verdeedigen, maar die verlaaten zyn alleen op den wyzen raad van onze eerife, onze beste Landsvaderen, die, in het critique, in het laatfte oogenblik, het ysfelyk Plan onzer Vervolgers ontdekt hadden, om namelyk den bloem der Burgeryen van Zes, waar'onder zeer voornaame Steden , binnen onze niet genoeg gefterkte Muuren te vernielen door het fchrlklykst Oorlogstuig, en dat op zodanigen afftand, dat onze dappere en gerefolveerde Landsgenooten geene gelegenheid zouden hebben gehad, hun Leeven en Vryheid ten duurfte te verkoopen, terwyl de voor ons nog wakende Voorzienigheid het Plan van retraite, het welk wy, nevens |de verdere Hoofden, met de grootfte moeite, ja met leevens gevaar, in aanmerking der gerefolveerdheid onzer Burgeren, die van geene retraite hooren willen, moesten werkfrellig maaken, indien wy beredeneerde moed met voorzigtigheid paaren wilden, zigbaar begunftigde.

Wy en met ons de bloem van Deventer, Campen , Zwol, Harderwyk, Hattem en Elburg's B'trgerye, nevens zoo veele andere Steden en Dorpen van ons Vaderland zyn dan eene gewiste vernieling ontkomen, die Braaven zyn nog dezelfde, allen nog gereed en verbonden om de Vryheid en het Vaderland overal te verdeedigen, en liever hun laatfte droppel bloeds te plengen, dan tot de Ketenen der Slavernye weder te keeren.

Dan het zyn ook deeze zelfde Burgers, Ed. Gr. Mogt Heeren, die hunne Huizen, hunne Bezittingen, hunnen welvaard verlaaten hebben, en als Ballingen omzwerven, gefcheide van hunne teerfte Panden , die door de liefdaadige Inge-

Sluiten