Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaS sept. ZAAKEN VAM 1786.

Vry Genieenebest, die niet door oproer, door omkeering van goede order, door verachting van billyke Wetten Cvan dit alles betuisen wy voor het oog van dien God, die ons allen kent, die ons binnenfte doorziet, den Iterkften afkeer te hebben) die niet door geweld, maar door eerbiedige fneekingen den nood des Lands en de noodzaakelykbeid der verbeteringen tot hun eigen behoud aanwezen.

Dezen eischt men Vyandelyk op, men occupeert eene {temmende Stad, na ze befchoten te hebben, men waagt de Burgery aan de woede van dolle Krygsknegten, met dat gevolg reeds, dat, volgens Verklaaringen van ooggetuigen, binnen Hattem de verlaatene Huizen opengeüagen, de Goederen vernield en geroofd, de kostbaarfte Effecten en Papieren verfcheurd en verftrooid zyn, zonder zelf Predikanten, 's Lands Ontvangers, Minderjaarigen, noch dje door de Armenkas bewaard wierden,te ontzien,en de algemeene plundering zoo ver gebragt,dat naauwlyks befchaafde Natiën tegen haare ergfte Vyanden in deze Eeuw daar van in vollen Oorlog een voorbeeld opleverd —— een oude arme Weduwe, niemand beledigende, is zelfs door deze moedwilligen, enkel, om dat haar uithangbord de VRYHEID was, deerlyk mishandeld en beroofd.

En de Godheid alleen weet, welk droevig noodlot het rampzalig Elburg in deze oogenblikken reeds treft. 1

War was 'er dan voor ons overig, Ed. Gr, Mog. Heeren! in deze tyden, in welke men geen Recht meer kent, geen Wetten meer volgt, geen Eigendommen meer eerbiedigd, en Burgerlyke Rechten en Voorrechten als herzenfchimmen befchouwd worden, daar het Recht van den fterkfttn alleen praevaleerd ? Wat was 'er voor ons dan over, dan ons Vaderland te verlaaten, onze Bezittingen op te offeren, en andere ftree» ken, daar hy, die God vreest, de Wetten eer-

bie-

Sluiten