Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go* sept. ZAAKEN VAN 1786.

Waar op sedeliberf ert, en door de Heeren Gedepu» teerden der Sfeden Dordreebt, Gouda* Schoonhoven, Alkmaar en Monnikendam Reinba:reerd zynde derzelver Alvys onder de Notulen van den 8 deezer gein'«r-erd tot provifioneele fuspenfie van den Capirein Genei aal, is goedgevonden en 'eiftaan, dat de voorfz. Misfives en de Bvlaagen tor de rweeie behoorende zullen wor« den gtëxaminterd dooi de Heeren van de Ridderfchap en veruere hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot het sroor Befogre, en de Vergadering daar op ten fpoedigften gediend van derzelver confideratien en advis; en is dien onvermindesd, op de inftantie van de Heeren Gedeputeerden der Scad Dordrecht, goedgevonden en veiftaan,dat aan alle de Chefs of Commandanten van de Regimenten op de Repartitie van deeze Provircie zoo binnen ais buiten dezelve thans in Guarnifoen geleegen, van wegers hun Edele Gr. Mog. zal ■worden aangefchreeven, orn by provifie en tot nadere dispofitie van hun Ed. Gr. Mog. geene Rapporten of Lysten van hunne onderhebbende Regimenten of Compagnien hoegenaamd aan den Heer Capitein Generaal deezer Provincie te zenden; maar dezelve aan de Heeren Gecommitteerde Raaden te doen toekoomen; als meede om de Commandeerende Officieren te gelasten, • van deeze hun Ed. Gr. Mog. Ordres aan alle hunne

onderhebbende Officieren kennis te geven, met last,elk voor zo veel hem in het byzonder zoude mogen aangaan, om zig daar na te reguleeren.

En dat ook zullen worden aangefchreeven alle Gouverneurs en Commandeurs van de Steden of Forren deezer Provincie, om by provifie en tot de nadere dispofitie van hun Ed. Gr. Mo?, geene Rapporten hoegenaamd hun D'parement raakende, te zenden aan den Heer Capitein Generaal deezer Provincie, m2ar direct, in ordinaire gevallen aan de Heeren Gecommitteerde Raaden, en in extraordinaire omftandigheeden aan hun Edele Groot Mogende zei ven.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDE-

Sluiten