Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

srpt. STAAT EN OORLOG. 1786. 305

hunner Commisfie te concipieeren, en per Expresfe van het Loo af te zenden,eene nadere Misfive aan de Heeren Staaten van Gelderland, toen te Zutphen vergaderd, met de meest kragtigfte, en naar evenredigheid der vermeerderde bekommeringe, meer aandringende verzoeken en inftantien tot furcheance van hoogstderzelver Refolutie en Ordres. Dat zy zig daar op en Corps,ter aflegginge van hunne Commisfie by Zyne Hoogheid aangemeld hebbende , na een wyl vertoevens zyn binnen verzogt, en door Zyne Hoogheid gerecipieerd , en geplaatst zyn op zo veele Stoelen, als hunne Commisfie belfond uit Leden, tegen welken over Zyne Hoog* heid zig mede geplaatst had. Dat door den oudflen Heer van Deventer aan Zyne Hoogheid met eene gepaste introductie en aandringend verzoek was opening gedaan van de redenen deezer Commisfie, en het inftantelykst verzoek van de gezamenlyke Heeren Committenten, met overgifte en voorleezinge door een der Secrerarisfen, van eene Copie, der nadere even te vooren afgezonden Misfive cao de Heeren Siaaten van Gelderland , als mede van eene daar by gementioneerde, daags te vooren, by de Regeeringe der Stad Zwol ontfangene Misfive der Stad Ha'ttum, waar by de Regeering dier Plaatfe onder imploratie van goede Officien , verklaarde niet ongeneegen te zyn, op redelyke voorwaarden te willen accordeeren.

Dat na de Praelectuire en overgifte deezer beide Misfiven, Zyne Doorlugtige Hoogheid in fubftantie hadde geantwoord:

Dat niemand meer vervreemd was vari het gebruik van alle geweld als Zyne Hoogheid zelve.

Dat men Zyne Hoogheid ook ganfsch te onrecht aanzag voor den Autheur van dit werk, daar hy ais Capitein Generaal XXXIV. deel. . V van

Sluiten