Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305 sept. ZAAKEN VAN 1786.

van Gelderland alleen executeerde de ftrikfte beveelen der Heeren Staaten dier Provincie.

Dat Zyne Hoogheid echter kon verzeekeren, dat aan niemand in die Steden eenig geweld of nadeel in zyn Recht, Goed , of Vryheeden gefchieden zou.

Dat het aan de Steden Hattum en Elburg zelve ftond, om onder voldoening aan de beveelen van den wettigen Souverain , van alle Militairen dwang bevryd te zyn.

Dat de intentie der Heeren Staaten met het zenden van dit Guarnifoeu geen ander was, dan om aan de Regeeringen dier Steden, het Hof van Gelderland,en de Hesren Staaten zelve geleegend'ieid te geven, om op eene bedaarde en Conflitutioneele viyie te onderzoeken de oorzaaken der onlusten en ongeregeldheden in die Steden,zonder geexponeert te zy» aan feditieufe beweegingen van onrustige Perfoonen.

Dat de Magiftraaten der Steden van Overysfel beter hadden gedaan hunne eigene Burgeren te rug te houden, en tegen alle Ordre aan, het Territoir van eene andere Provincie gewapend in te trekken en te violeeren. Dat by gepaste tusfchenpooüinTen, dan de een, dan de ander dier Heeren Gecommitteerden aan Zyne Hoogheid had willen doen reflecteereii in fubftantie:

Dat da violatie van het Territoir van Gelderland door Burgeren onzer Steden geheel buiten eenige legaale kennis , veel min met eenig confent of authorifatie der Regeeringen gefchied was, maar dat de drift der'geheele Natie, en fpecialyk onzer Burgerye, ter hulpe dier benaauwde

Ste-

Sluiten