Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3H sept. ZAAKEN VAN i?8tf.

gende by derzelver fchryven van ons hebben gelieven te verzoeken.

Waar meede ,

Wy U Edele Groot Mogende beveelen in dt befcherminge Godes, terwyl verblyven.

edele groot mogende heeren!

(Onder ftond)

U Edele Groot Mogende goede Vrienden.

Deventer Burgemeefteren, Scheepenen

den 9 Sepr. en Raaden der Stad De-

17ÏÖ. venter.

Lager ftond,

Ter ordonnantie van dezelven.

Was geteekent,

A* vak cuchtelen,

Secretaris.

A. edele mogende heeren !

Alzo wy geinformeert zyn, en veele reden hebben, om die isformatie niet in twyffel te trekken, dat door U Ed. Mog. is gerefolveert, een groot aantal Troupen naar Hattum en Elburg te doen marcheeren, «ï, in cas van oppofitie, geweld te gebruiken, en het gerugt van deeze zaak zoo hier als in de andere Steden deezer Provincie een groote fenfatie en gisting ver» oorzaakt heeft, waar uit een Burgerlyke Oorlog zal te dugten zyn, en alzo reeds mefures genomen zyn, om ten fpoedigften

een

Sluiten