Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

skpt. STAAT EN OORLOG. i?86. 317

C. edele mogende heeren!

Wy Gecommitteerden van de drie Steden Deventer, Campen en Zwolle, thans te Wyhe vergaderd, om zodanige maatregelen te beramen, als het gefchikiflre kunnen geagt worden, om de fchroomelyke gevolgen, die men met zoo veel grond vreest dat uit U Edele Mogende Refolutie tegen de Steden Hattum en Elburg genomen noodzakelyk zullen moeten volgen onder den Goddelyken Zegen voor te komen, hebben ons indispenfabel verpligt geagt U Ed. Mog. te informeeren, dat by onze Steden gerefolveert is ten allerfpoedigften eenen Landdag te houden, het welk wy vertrouwen op Donderdag of Vrydag aanflaande te zullen kunnen gefchieden, ten einde alsdan zodanig te delibereren als U Ed. Mog. reeds uit de afzonderlyke Misfives van onze Steden hebben kunnen vernemen, en, gelyk van zelfs fpreekt; om alle zodanige maatregelen te nemen als zullen kunnen ftrekken om eenen volflagen Burger-Kryg, die wy verzekerd zyn dat uit het Voortzette» van U Ed. Mog. thans genomen mefures zal moeten refulteren,te verhoeden; fpeciaal ook om zoo mogelyk zulke voorflagen te doen als voor de Provincie van Gelderland in het byzonder oirbaarst zullen gehouden worden.

Wy zeggen verzeekerd te zyn, dat een volflagen Burger Kryg het gevolg van U Edele Mog. maatregelen zyn zal, en ten einde U EdMog. hier van te meer overtuigen, dient dat wy, zeker onderrigt zyn dat groote partyen van onze Burgers en daar onder velen van deeerfte Familien zig naar Hattem en Elburg hebben begeven,zoo men zegt,met het vaste voornemen , en wy hebben geen reden om aan de waarheid van die informatie te twyffelen, om die Steden met al hun vermogen en tot den laatlten droppel Bloed te helpen defendercn: en

wy

Sluiten