Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

shpt, STAAT EN OORLOG. 1786. 341

geweid te kunnen wegruimen, kan en be«

hooid door hooggemelde Heeren Staaten werden gearripiëerd. Wy verzoeken dit op Uwe Hoogheid zoo lief hoogstdezelve de herftelling van de rust van het dierbaar Vaderland is, en herinneren alleene nog hier by «;e Kefolutie by de Heeren S aaien deezer Provinc'e in den voorleden Jaare genomen» en qan Uwe Hoogheid toegezonden, om geene Troupes op de repartitie deezer Provincie te employeeren tot eindens daar by voorfchreven; en terwyl wy van ter zyde worden geïnformeerd, dat door de Heeren Staaten vau Gelderland of wel Uwe Hooghei 1 order zoude gegeeven zyn aan eenige Artillerie in Zutphen Guarnifoen hou lende, op de repartitie deezer Provincie gepfatst, om zig by die Troupes te vervoegen, hebben wy gemeend hetzelve ni t ongemerkt te mogen pasfeeren, maar dit hier by onder het oog van Uwe Hoogheid te brengen.

Wy verhopen, dat onze pogingen zoo by de hooggemelde Heem Staaien als Uwe Hoogheiei den gewen^chteh indruk zullen mogen maaken, en daar coor het Vaderland bevryd worden voor de allergevaarlykfte en dodelykfte gevolgen, die zu'.ks anderzints onvermydelyk hebben zal en te «reezen zyn.

En bevelen voorts Uwe Hoogheid in

Godes Heilige befchtrning.

D." ff. &c.

(Onder Hond) Uwe Hoogheids goede Vrienden en Dienaaren, Wyhe De Gecommitteerden der Steden a Sepr. den Deventer, Campen en 1786. Zwolle.

(Lager ftond) Ter ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

DUMBAR. LEMKBR. R. EEKHOUT, ScCret. XXXIV. DEEL» X E.

Sluiten