Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT IÏN OORLOG. 17R6» 331

P nvinrie van Holland en West-Friesland , toen en Corps ter Vergadering van Hun Ho*-ïg Motr. gedaan, belangende de orders door Hun Ed. Groot M 'g. gegeeven aan den C «mmanderenden Officier van Bergen op Z'om, betrek'yk tot de Troepen, ftaande op derzelver Repartitie, als mede van de Brieven daar over by Hun H 'Og Mog., ontvangen van den Major Commandant van Bérgëfl' op den Zoom, van den Generaal-Major van Nievenheim van den 7den dezer, van J.P. Hoeufft van Oyen, Coilonel-Commandant van 't RegimentCavallerie, van den Generaal-Mijor van der H)op, gefchreeven teNymegen den 7den dezer, en dan nog "en Mi.-five van den Coilonel Sandoz, gefthreven te Wageningen, mede den 7den dezer, alle, vermits contrarie Patenten omvangen-hadden van Zyne Hoogheid den Capitein • Generaal, verzoekende te mogen weten, hoe zich in dezen zouden moeten gedragen, en eindelyk nog het Rapport ten zelve dage daar over ter Vergadering van Hun Hoog Mog. uitgebragt, door de Heeren Van den Sieen,en andere Hun Hoog Mog. Gedeputeerden, tot de Militaire Zaaken, met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staten,'door de Heeren Gedepun erden van de Provintien van Gelderland, Zeeland, Utrecht, Vriesland, Overysfel en Stad en Lande overgenomen, en de D'daratie dasr op door de Heeren Gedeputeerden van de Provin» tie van Hol'and en West - Friesland , ter Vergadering van Hun Hoog M g gedaan : hebben ter Vergadering gerapporteerd, dar, in aanfchouw nemende den hogen en dringenden nood, waar mede het gantfche Bondgenootfchap, die het zelve tot hier toe zo gelukkig vereenigd heeft, thans word gedreigd, en wel in het byzonder de zorgeiyke D marches door de H°eren S aaten der Provintien van Gelderland en Utrecht gedaan, en vooral nog, dat men volgens Berichten ter Onzer Vergadt-ring gedaan, is geinformeert, dat de laatstgem 1 ie Heeren S'aaten van Utrecht hebben kunnen goedvinden aan die van Gelderland by Misfive te verzoeken, in de eerile plaats, om uit derzelver Provintie, Troepen, Gefchut en Ammunitie naar Amersfoort af te zenden, tot een motif daar toe allegeerende, dat de

Hee-

Sluiten