Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 333

CLXIX. Misfive, door Heeren Staaten van Overysfel, gefchreven aan de Heeren Staaten van Utrecht. In üato den 12 Sept, 1786".

edele mogende heeren !

Wy hebben w.1 ontfangen U Ed. Mog. Misfive van den 8(len deezer, waar by aan ons wel geleden mede te deelen den Staat der ziaken, zo als die zich thans in U Ed Mog. Provincie bevind Wy willen niét ontveinzen uiterma en te zyn on'ru-t . o'er de herreezene Onlusten binnen de Steden van Utrecht en Wyk, en heboen van over luig dwr van de gevolgen geappiehendee r. Wy hebben nie s vuuriaer gewerircht, dan dat dezelve op eene Conftttutióti e'e vyze, reho idens de Voorrechten en Privilégiën van Provintie, Stelen en Leden van dien, londen wordenvereffenc, terwvl wy ten hoogden aïeen zyn van de gevoelens cV zulke» i die tot ontrichting der gefchillea de hulp der M h a re Macht -zouden willen inroepen. Wy hebben riet fint re gezien, dat de Heeren Staacen van de Preventie van Gelderland dien w g hebben ingellage i, en penetreeren te zeer de nadeelige gevolgên en jnprgsfien, die en over het geheele Land en onder de Ins,eze e en hee t veroo^zaikt, eu vvy zouden niet dan met fchr'k moeren g deiik n aan de -evolgen d.r ^aanhoudende geruchten, ^ewelke een a mm inch van Troepen na UEd, Mog.Provimieivoorrpelknen aankondigen; ten waie wy daar in eenigernare gerust geteld werden door eene verzekering van den' K ipitein • Generaa', by Hoogstdesaslfs Mi-fiv- van den 8'ten dez^r, als waar by ry ons verzekert, dat buite 1 het eerde Bataillon van 'c Regiment vau den Ktere Prince van Hesfen • D.irmit:d, het w lke nair Amersfoort is ge<narcheeid geen verzoek door U Ei. Mog. gedaan is, tot het zenden

• van

Sluiten