Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 335

fte en van het meest gewemch e fucces kan zyn, effect- te doen for<e-en. Wy verhopen dat deze onze Declwtie U Ed. M>g niet onaangenaam zal zyn, en dezelve te- gelyk overhalen om ons en onze Bondgenoten, door de daad, in het agtevia'en der voorgemelde Mi nie, preuves te geven van die gewilligheid, om de verfchillen r.l'eeu, langs den weg van mediatie gcermi<-eerd te zien,het wdk ook Ons en de geheele Natie kan en zal gerust ftellen, en de mogelykheid bevorderen om onrust te verwyderen en de Eendracht te herftellen , in welke hoop Wy dezen eindigende, enz.

CLXX. Extraordinaire Vergadering v*n Cemeenslieden, gehouden binnen Nymegen den 13 September 1786.

Door den Woordhcu-^r Mr. J. Moorrees, ingevolge 't by vor ge Vergadering goedgevonden, ter Vergadering vcortsrebragt zynde vernomen te hebben;

Dat die Edel Mogende Heeren Staaren deaer Provincie op den Ex rao'dinairen Landdag binnen Zutphen gehouden, welke op morgen of daags daar na by continu 'tie vervolgd zoude worden, gesrrefteert zouden hebben, ofte wel, om finaal te arrefter-rn des tyds geproponeert zoude zyn zekere Placaat, behelzende een veri olt, relatief tot 't inbrengen en diftribueeren als anders van onderfch'idene Couranten en andere Nieuwspapieren , onder zekere zwaare poenaliteiten by de Coniraventeurs te verbeuren5

En dat 't zelve Piacaat meede binnen d^eze Stid tot een rigtfnoejc en wet voor dezer Stads Burgery verftrekken zoude;

Zonder dat tot heden toe door de Ma^ifiVaat dezer Stad daar van aan dit Collegie eenige de rainfte Communicatie ten fiue van deszelfs Co icurrentie gegeeven was ;

Zo heeft hy, dir confidereerende als eens notoire infraftie in dezer Stads Privilegiën zo wel, als in de Rechten aan 't Collegie van Gemeens-Lieden onweder-

ipree.

Sluiten