Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sêpt. STAAT EN OORLOG. 1786. 237

van nakoming gebragt, ook in cas zy da?r tegens kwamen te handelen, aan de daar by gelta'ueerde poene en ftrnffe ord^rhevi? gemaakt ^oude wo d n.

Zo he'-.ben de Geffieens-Li den gemeent, dat zy aan haar gedaanen Eed en Pligt te kort doen, ook de PJ. Vilegien dezer Stad verwaarlozen zou'en, indien zy zich ten dez n opzigte werkeloos k ramen te ge hagen.

Voor al om dat zy m;enen redenen te hebben van te vermoeden,

Dat eeri?e Leden van weg°ns deeze Stad, ter Landfchaps V rg3dering gecommitteerd, niet vreemd wezen zouden van in die abufive, en fee n der Sta's Privilegiën zo zigtbaar aanloopeade d.-nkbeelden te verfe;ren,

Als of al zulk Placaat tegen? d:zer Stads Burgeren en Ingezeetenen meede zonde moeten opcreeren;

Waarom 't Collegie van Gemeens-Lieden voo noemd, zich door den Eed verbonden agt, by wegen van Remonftrantie , U Ed. Groot Achtb. te moeten onder 'c oog brengen,

Dat deeze Stad, zich als een Ryksfiad tot de Unie bceeven, order een exptes voorbeh ud van alle de zelver Rechten, Prïvilegï ft en PraeSminentien, daar ot der fpeciaal begreepen is 't Recht van al zulk- Wetten, zo tot 't Crimineele, ais Civile relatief, welke ten meeften nutte en welzyn der Burgery en Ingezeetenen geoordeeld worden, na tyds omftandigheden no> dig te zyn, te kannen, mogen en moeten maken;

Mitsgaders, dat alle veranderingen, vermeerderingen en verminderingen, vooits interpretatien van deezer Stads oude, g-lyk ot k 't maaken en introduceren van nieuwe Wetten van ouds af, nooit gedependeert heeft van de willekeurige dispoffie van Burgemeesteren, Schepenen en Raaden dezer Stad,

Maat dat daar toe, in vroeg;re tyden, wel fpeciaal gerequireeit wierd, en volftrekt nodig was de concurrentie en toeflemmirg der Burgery , en als ru van 'c Collegie der Gemeens-Lieden, als de geheele Bupgery deezer Stad reprefènteerende,

Dar -derhalven, of fchoon men cle legislatlve Magt

XXXIV*. deel. Y der

Sluiten