Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 sept. ZAAXEN VAN 1786.

der Heeren Staaten deezer Provint'e niet wil betwisten. echter vertrouwd mag werden:.

Dat Hun Edel Mogende intentie nimmer weezen zal derzelver recht van legislatie te ex'endeeren, tot en over zulke Steden, welke lange voor de oprig ing van 't Bondgenootfchap vrn dat Jus Condendi leges ge"ouisfeert hebben, en niet d3n onder folemneele toezegging en verzekering aan haar gedaan, van dezelve daar by ten eeuwigen dagen te zullen msintineeren, tot het Bondgenootfchap toegetreeden zyn,

Maar.ter contetnp'atie van dien gaarne aan deezer Staus Regeering, te wee'en aan Burgemeesteren, Sche. per en en Rattden, met en neffens 't Collegie van Geneenslieden deezer Stad overlaaten zuil n, om ren opzigte van 't hier voor gementiönecrde onderwerp al zu ke Refolutien, Ordonnantiën en Wetten al of niet te arrefteertn, als dezelve oordeelen zullen met de te» genswoordige ongelukkige en niet te min gevaarlyke omftandigheden,, welke zich binnen de geheele Repubfek opdoen en in derzelver gevolgen niet genoegzaam geapprthendeert kunnen wuiden, overeenkomltig te zyn;

Zo als verder zy Gemeens-Lieden, om voorige geallegueaide redenen, vertrouwen, immers hoopen:

D't, bui'en haare fpeciaale bewilliging en concurrentie, deezer Stads Heeren Gecommitteerdens, ten Landdaagen van Stads weegen in 't voor gemen ioneerd poenaal verbod geenzinrs zullen ingeft.'mt hebSen, of als nog niet zullen inftemmen, fpeciaal niet ten zulken elfecte, dat 't zelve Placaat meede binnen deeze Stad effect forreeren, en daar van als eene Wet, de Burgery en fng zeetenen deezer Srad verpligtende,Publicatie en affixie gedaan zoude worden;

Dat ook, door dien zy Gemeens • Lieden uit een 'Waarachtig bezef van haar Eed en Pligf, mitsgaders tot confervatie van c'eezer S.ads Privilegiën, altoos zouden mceten ftaande houden, Zulk doende by deeze,

Dat zonder haare loeftemrnhig en concurrentie, een Wet van natuur a's gemeld alle moogelyke inftantien te doen, ten einde 't gementioneerde LandfchapsPia-

caat,

Sluiten