Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1780. 341

kunnen ontdaan, te immifceren, of eenige daaromtrent reeds gegevene of nog te geven orders re pareren, op pcene van dadelyfc verdek van hunne Soldye, en de hoogfie indignatie van Ridde fchap en Steden, en dat voorts tegens de overtreders zodanig zal vvordei geprocedeert, als naar exigentie van zaken, 'ot maintien van Hun E1. Mog. Ho^e authonteit zal hevon-'en worden te be'ioren, waar van Wy gfrn^nd hebban Uwe Hoogheid by dezen kennisfe te moe n geven ; als mede,da: voorts hebben poed:evonden Uwe Hoogheid aan te fc'iryven, geiyk Wy doen by dezen, om gene Paenten te verlenen aan Militie ter de..er renartitie daande, n.tar Provintien, Sr d n of Plaa-z^n, waar in eenige verfchillen tuslchen Regenten en Regenten, of Regenten en Burgeien plaats hebben,en te verhinderen dat tegens dezelve ageren, het zy ;<ir clelyk of indiiedte'yk, of door dezelve als obfervations Corpftn , of tot atnbrengnge of d kking van eenig Kanon of Ammunitie te g'bruiken, of ook tot dekking van eenige Militie,daar toe gebruikt wo:dende, te emploieeren. Waar mede

doorl. hocggeb'. vorst en heere !

Wy Uwe Hoogheid bevelen in Godes Heifge Protectie.

Uwe Vordelyke Doorluchfighe:ds byzondere Goede Vrienden.

Deventer, den 14 Sept. 1785.

Ridderfchap en Steden der Staten van Overysfel enz.

Y 3 CLXXIII.

Sluiten