Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KPX. STAAT EN OOR.LOG. 1786. 3*5

Deze media ie zsl ontw\ fFei'iaar aanmerkelyk bevorder! worden, indien U Ed. Mig. de zaak houden in ftaat en fu chean"Ce,de tèruèk mst der uitgeweken Burgers en ingezetenen a'ezints bevorderen, en hun de nodige en voldoende geiu-rftelling geliefden te verkenen.

Wy verzo ken U Ed. Mog. ernftig te w llen bedenken, of *er in deezen tyd s daar 'er zo veel vreze js uit hoofde de; vnklaviugefl door de Heeren van Utrecht aan Ons g dt n, en re se'zo ken van adfiilertie by U Ed. Mog. vori ge ra.en, dat di< maatregelen als bv Ü Ed. Mog. g- nomen .iyn, die Prov ncie zullen worden gebuteerd, we eenige andere weg overig is, als die , welken Wy U Ed. Mog. hebben voorgesteld.

Wy begryren dil in dit hagchelyk -y Isgewricht allernoodzakelykst: Wy zien dit aa. voor den eenigen mogelyken weg om gcwehige middekn te keeren, de Na,ie zelfs gerust te Hellen, en voo^s te kunnen öé* treden tot de prompfte en toereikendfte middelen, dewelke bet te deerlyk gefolterd Vaderland kunnen redden, de verloten Ee: dracht op meer folide gronden herftellen en conferveeren, waar toe Wy bidden dat Neeriands God, de pogingen aller Resrenten wil ze-enen, U Ed. Mog. hanen bewegen, en voorts Hoogstdenzelven houden in zyn heilige befcherming , enz.

CLX.X1V. Misfive van de Staaten van GeU der land tot refcriptie op hun Edele Groot Mog. Misfive van 4 September, relatif tot de Steden Hattem en Elburg. Ingehoornen 15 Sept. 1786.

Ontfangen een Misfive van de Heeren Staten van Gelderland, gefchreeven 'e Zutphen den 7 dezer, tot refcriptie op hun E iele Groot Mog. Misfive van den 4, relatif tot de gen >me Refo'ute van gemelY 5 de

Sluiten