Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35o sfpt. ZAAKEN VAN 1786.

Heil'ge befcherminge; gefchreven te Zutphen den 7 September 1786.

(Onder ftond)

Uwer Edele Mog. goede Vrienden,

De Staaten des Furftendoms, Gelre en Graaffchaps Zutphen.

Lager ftond,

Ter Ordonnantie van dezelve.

Was geteekent,

li, GUTB. PLECHER.

De Snaren des Furftendoms Gelre en G"3afïcbap Zurphen, zoo uit de Ad» dretfen eb R monftrantien op de naam van de Magiftraaten en Meentens der Steden Hattem en Elburg, ter gelegenheid dezer extraordinaris Staats-Vergadering aan haar Ed, Mog. ingediend , als anderzins, geblee» ken zynde, dat 's Landfchaps Refolutie van den 31 Augustus laatstleeden, waar by zyn Hoogheid, als Capitein Generaal dezer Piovincie is verzogr, zno fpoedig mogelyk, etn bekwaam aantal Militie onder het beleid en commat do van een bekwaam Officier te zenden naar de voorfz. Steden om aldaar Guarrizoen te houden, en tor nadre ordre te blyven, met fpeciale last aan den Commanderende Officier, om, des noods , zoo onvernu edelyk eenige wederftand, van wien bet o> k weezen mogt, het zy om in de voorfz. Steden in te komen, het zy om daar binnen geplaatst te worden, mogt ont« moeten, geweld met geweld te keeren,

word

Sluiten