Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

SKPt. STAAT EN OORLOG. 1786. 353

CLXXV. Extratï uit de Refolutien van de Edele Groot Achtbaare Vroedfchap der Stad Utrecht. In dato 16 Sept. 1786.

T^e Vroedfchap met leedwezen vernomen hebbende, \ Jp dat in andere plaatzen binnen deze en andere Provintien, hier en daar fchynt te worden verfpreid, als of binnen deeze Stad geene genoemzame veiligheid, maar integendeel veele ontrustige beweegingen plaats hadden, en voorziende, dat welligt zommige jonge Lieden door zodanige nadelige gerugten mogten worden afgefchrikt, om alhier aan deze Academie hunne ftudien aan te vangen of te hervatten, of immers, dat de Ouders of Voogden daar door zouden kunnen worden wederhouden, om hunne Kinderen of Pupillen tot die einden herwaarts over te zenden, heeft goedgevonden, dat, tot voorkominge van zoodanige ongegronde uitllrooizels , by extraél dezer san het Publiek zal worden bekend gemaakt,dat, wel verre yan eenige onrust, integendeel binnen deze Stad niet anders dan eene volkomen rust en veiligheid worden gevonden, in zoo verre zelfs, dat mogelyk nergens over bet algemeen meerder eensgezindheid onder de goede Ehrgeren en Ingezeetenen plaats hebbe. Hier van kunnen getuigen zoo veele, welke zedert eenigen tyd de omftandigheden van deeze Stad van naby befchouwd, en dezelve onpartydig beoordeeld hebben ; offchoon dan de Vroedfclnp zich in de noodzakelykbeid heeft bevonden, om eenige maatregelen te neemen tegen al'e geweldige aanvalkn, met dewelke deze Stad en de Burgery fcheenen te wordeu bedreigd, is daar door nogtans de rust niet weggenomen, veel min eenige gegronde reden ontftaan, waarom jonge Lieden deze Academie zouden behoeven te fchuwen. En het is om deze redenen, dat Hun EL

Gr. Achtb. alle Ouders, Voogden, en Opzieoers,welke eenige Jongelingen, onder nun toezigt, tot de ftudien gefchikt hebcen, verzoeken en uitnodigen, d;tdeXXXIV. osel. Z z*l-

Sluiten