Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 sept. ZAAKEN VAN m6

CLXXVIIT. Misfive der Heeren Staaten van Stad en Lande, aan de Heeren Staaten van Holland en WestFriesland, tot refcriptie op hun Ed. Gr. Mog. Misfive van den 4 September, omtrent Hattem en Elburg, en over het beklag, zoo van Gelderland als Utrecht, enz, In dato 18 Sept. 178c?.

edele groot mog. heeren, byzondere goede vrienden , nabuurenen bondgenooten!

Het 's "iet alleen uit den inhoud der Misfive van U Ed. Gr. Mog.-, in dato den 4 dezer maand, en bygevoegde Copiële Misfive ten zeiven dage aan de Heeren Staaten van Gelderland afgezonden, om, zoo mooglyk, voortekomen, dat de Troepen op ÜEd.Gr Mog. Provintie gerepartitiëert, en in Gelderland, of elders buiten dezelve Provintie, in Guarnifoen, tegen de Sleden Hattem en Elburg niet worden gebruikt, om zig in eenige verfchillen tusfehen Burgers en Burgers, of tusfehen Burgers en Regenten, waar dezelven binnen deze Republyk mogen ontdaan, te immisceeren of bemoeijen; maar ook uit de Misfive van den 4 dezer aan ons geadresfeerd, waarby zig ten hooglien beklagen, over de voorzieningen door'ü Ed. Gr. Mog. by derzelver Refolutie van den 25 Augustus laatstleden ge-

daan; en boven dien nog uit eene Misfive der

Heeren Snaren van den Lande van Utrecht, gefchreven te Amersfoort, in dato den 8 September jongstleden, waarby, na een kott detail van het gebeurde, met betrekking tot de Steden en Regeeringen , zoo van Wyck by Duurilede als van Utrecht, aan ons kennis geven, dat zy den Heer Kapitein-Generaal hunner Provintie hadden verzocht en aangefchreven, om de Regimenten ter repartitie van de Provintie Utrecht, ten fpoedigften, nv/yj ) in

Sluiten