Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36o sept. ZA AREN VAN 1780".

in ons Va Ierland thands gekomen is, dar wy, bezHd met de opregtfte zugt en yver ter bewaring, óf daar het nodig zal bevonden worden, tot berflel yan de rust en eensgezindheid , zoo wel als tot dadige handhaving van 's Lands en der Ingezetenen Rechten en Vryheden , voor ais nog niet zullen treden in de byzon^ere merites van de redenen en rnotiven, waar door de Heeren Staaten van Gelderland, zoo wel als de Heeren Staaten vau Utrechr, zig zouden hebben kunnen veroorloven, om, in de praefente geöeldheid van zaaken, waarin de eerfte zig, met betrekking tot de Steden Hattem en Elburg, en de laatstgemelde omtrent Wyck by Duurftede en ütrecht, zig bevinden, gebruik te maken vin 's Lands Troepen; maar dat wy, in aanmerking van de fchroomlyke gevolgen , welke by den verderen voortgang van zoodanige mefures, voorde P;ovintien Gelderland en Utrechr, en d;iar door meede voor de geheele Republiek, gewisfelyk te dugten zyn, ons op het duurfte verpligt hebben gevonden, in dit hachlyk tydftip, geen ogenblik ie verzuimen, om nog, met alle krast en nadruk , zoo danige pogingen aan te wenden, waar door de rust en eendraat in de Provintien Gelderland en Utrecht, langs confttruroneele middelen en wegen, waartoe een ieder der Bondgenooten , by het aangaan der Unie, zig zoo plegtig verbonden heeft, zoo mooglyk nog zoude kunnen worden herfteld. — Ën het is ten gevolge van dien, dat wy gemeend hebben, aan de Heeren Staaten van Gelderland, zoo wel als aan de Heeren Staaten van Utrecht, by onze MisSven van heden voorteftellen en aanremanen, om, naar aanleiding van het geen door de Heeren Staaten van Utrecht, by derzelver Misfiven van den 8 dezer, hebben te kennen gegeven,de ontdane gefchillen in die beide Provintien, door de Heeren Gecommitteerden uit de overige P.ovintien, op de gefchiktfte wyze te laaten vereffenen en uit den weg ruimen, terwyl wy de overige Bmdgenooten, op het vriendelykst en eroftigst, hebben verzocht, vier Heeren uit iedere Provintie te willen comoiitteren, om, ten einde na onderlinge overweging dier middelen, welke ter asfopiatie der zwevende gefchilien, zoo in de Provintie van Gelderland

ais

Sluiten