Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304^' sept. ZAAK EN VAN j7s6*

de hooge npodzaakelykbeid, dar daar voor roet betrekking tot de Troupes onder het Commando van den Gener?r-<i Major van Rysfel gefteld, wierde ge?ored, maar teffens bepreepen hadden, dat hier omtrent eene extraordinaire voorziening zou dienen te worden ge. maakt, overeenkomende met het buitengewoone van het geval zelf, dat ten deeze plaats had: als kunnende zeker in deeze niet gevolgd worden den anders gewoonen voet van behandeling, volgens welke de Auditeurs Militair eene Acte verzoeken van den Capitein Gene. raai, en dan op de vertooning derzelve aan den Raad van Staate, door dat Collegie van Commisfie worden voorzien: terwyl zy hadden geoordeeld, dat met opzigt tot het hier voorhanden zynde fingulier geval geen andere weg gevoegelyk kon worden ingeflagen, dan om by hun Ed. G'oot Mog. zeiven te procedeeren tot de aanftelling der nodige Auditeurs Militair, voor zo veel die by de nu in deeze Provincie verzameld wordende Troupes mogten vereischt worden, en om dezelven dan ook recht te doen vrnagen„, fchoon wel op de alhier vigeerende Militaire Wetten, echter in den naam van hunne hooge Committenten.

Waar op gedelibereerd zynde, is. conform het advis van voorfz. Heeren Gecommitteerden, goedgevonden en verfhan, dat aan den Generaal Major van Rysfel zal worden aangefchreeven, dat hun Ed. Groot Mog., zonder eenige fanöie te geeven aan het, naar het lchynt, ingevoerd gebruik, om Vonnisfen, die door Krygsraaden zullen worden geweezen, ten allen tyde van eene approbatie, improbatie, of verandering r-fhanglyk te maaken, alleen begeeren, dat, met betrekking tot de Troupes onder het Commando van hem Generaal Major gefield, van zoodanige Vonnisfen , waar van voor den Jaare 1747 aan den Raad van Staate kennis gegeeven wierd, provifioneel en tot nadere órdre kennis zal moeten worden gegeeven aan Heeren Gecommitteerde Raaden, en afgewagt, of het gemelde! Collegie ook noodig zoude mogen oordeelen de execu* tie daar van op te (chorten, dah niet; en dat, indien in het een of ander geval voldoende bedenkingen mogten zyn, in den sart of de omftandigheden der zaak ge-

grond

Sluiten