Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 365

grond , waarem gemeend zou worden, dat eenige verzagting in de bepaalde ftraf zoude dienen plaats te hebben, by het overzenden der Vonnisfen, die bedenkingen teffens by eene korte Memorie zullen moeten worden opgegeeven, ten einde daar op, na dat ze door Heeren Gecommitteerde Raaden ter kennis van hun Ed. Groot Mog. gebrast zullen zyn, by hoogstderzelven de nodige dispofitie zal kunnen worden verleend:

Als meede den gemelden Generaal Major van Rysfel verder te qualificeeren, de nodige Perfoonen voor te ftellen, om als Auditeurs Militair by de Troupes, onder deszelfs Commando gefteld, voor zoo ver dezelve Troupes niet in plaatfen zouden mogen zyn, alwaar reeds Auditeurs Militair gevonden worden, te fungeeren, ten einde dezelven by hun Ed. Groot Mog. behoorlyk zouden kunnen worden gecommitteerd en aangefteld, om by voorkomende Militaire Delicten, in hoogstderzelver naam tegen de fchuldigen recht tevraagen op de plaats hebbende, en in het generaal alhier vigeerende Miliiaira Wetten.

En is wyders, ter obfervantie eener evengelyke handelwys binnen deeze Provincie, goedgevonden, de Auditeuren Militair, actueel binnen de Steden en Plaatfen van Holland fungeerende ("die der Zwitfers uitgezonderd) meede aan te fchryven, dat zy by provifie en. tot nadere dispofitie in Militaire Delicten op de alhier vigeerende Militaire Wetten tegen de fchuldigen recht zullen moeten vraagen op naam der Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, en voorts ook zullen hebben te zorgen, dat op de Vonnisfen, door de Krygsraaden te wyzen, geen approbatie worde verzocht by den Heer Capitein - Generaal, maar dat van zoodanige Vonnisfen, waar van voor den Jaare 1747 aan den Raad.van Staate kannis gegeeven wierd, kennis worde gegeeven aan Heeren Gecommitteerde Raaden, en afgewagt, of hat gemelde Collegie ook noodig zoude mogen oordeelen, de executie daar van op re fchorten dan niet; met by voeging verder van zoodanige claufulè omtrent de bedenkingen tot mitigatie van ftraf, ais hier boven met betrekking tot de Troupes onder h;t Commando van den Generaal Major van Rysfel isvoorgefteld.

En

Sluiten