Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« LYST der STUKKEN.

CLXXXlV. Advis van Gecommitteerde Raaden tot voldoeninge aan hun Edele Groot Mog. Refolutie van den at de. zer j over de voet en wyze, waar op de Officieren en Gemeenen van het ver* nietigde Corps Cent-Suisfes , hun leeven lang geduurende, zouden behooren te worden gededommageert, In dato 2,7 Sept. 1786. . . bl. 19

CLXXXV. Advis van Gecommitteerde Raaden op de Requeste van den Ambachtsheer , mitsgaders Schout en Gerechte der Stede dmeyde, om continuatie der Wapenoeffening, enz. Ingebragt ter Vergadering van hun Ed. Groot Mog. in dato 28 Sept. 1786. . bl. 26

CLXXXVI. Declaratie van hun Edele Gr: Mog., dat zy zig de dispofitie over het marcheeren van gewapende Corpfen door Steden en Plaatzen, byzonder met vliegende Vaandels en flaande Trommels, niet kunnen aantrekken. In dato a8 Sept. 1786. . bl. 45

CLXXXVII. Missive van den Erfftadhouder aan hun Edele Groot Mog.; en nadere bekragtiging van het Ontflag der Militie uit den Eed aan den KapiteinGeneraal. In dato 28 Sept. 1786^.48

CLXXXVI!!. Missive van de Staaren van Vriesland aan de Staaten van Holland, behelzende aanbod van Mediatie ter

vetw

Sluiten