Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. vri

tien van Ridderfchap en -Steden, de Staten van Overys/el; behelzende hec advis van den Drost van Ysfelmuiden, omtrent eene Misfive des Koning» van Pruisfen. In dato 27 Oétober 1786 bl. 210

€CVIII Missive van Zyne Koninglyke Ma je* fteit FreoR7K Willem ds.n li. van Pruisfen, aan hun Hoog Mogende de Heeren Staten der Verëenigde Nederlanden. . . . bl. 213

CCIX. Missive van de Regeering van Ziericzee aan hun Edele Groot Mogende, over het voorgevallene in Zeeland f omtrent het Generaliteits Rapport over de Concept-Antwoorden aan de Hoven van Londen en Berlyn, en de nadere Misfive van den Koning van Pruisfen; en hun advis daarop ; mitsgaders om met Hun Edele Groot Mogende te concurreeren tot herftel der conftitutioneele Regeeringsform en tegen alle inbreuken daarin. Ingekomen dato 1 Nov. 1786. * bl. 217

CCX. Request van 't Collegie der Burgerkrygsraad van Gouda, met een aantal Burgers en Inwoonders aldaar, als mede van Oudewater, Bodegraven en Boskoop, ten aanzien van Zyn Hoogheids antwoord op Hun Edele Groot Mogende Misfive van 22 Sept.; met een declaratoir nopens hunne gevoelens van

trouw

Sluiten