Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 sept. ZAAK EN VAN 1786.

verminderd de verdere deliberatien van hun Ed. Gr Mos. by deeze te perfilteeren by de differente settelde Ordres ten aanzien d-'.r Militie van den Staat, waar bij dezelve tot nader bevel is ontllaaEen van het Artikel in den Eed, uit kragte van het welk zy aan den Capitein Generaal deezer Provincie gehoorzaamheid verfchuldigd was , en waar bv ook nog andere noodige voorzieningen zyn gedaan , om provifioneel voor te komen den invloed van den Capitein Generaal op, en deszelfs direóhe over de gemelde Militie, als in dit ogenblik onbeffcaanbaar geoordeeld zynde met de zeekerheid dezer Provincie , en de maatregelen tot dat einde genomen wordende; en verder by provifie op te fchorten het effect van hun Edele Gr. Mog. Refolutie van den 8 Maart 17Ó6 , waar by aan Zyn Hoogheid, als Capitein Generaal deezer Provincie, by fpeciaale delatie is opgedragen de collatie en begeving van alle Charges over de Militie, ftaande ter Repartitie deezer Provincie, van Vaandrig tot •Colonel incluis, mitsgaders dat dien conform aan de Chefs der Militie ter Repartitie deezer Provin. cie ftaande, zal worden aangefchreeven , om by Brovifi" en tot nadere Ordre van hun Ed. Gr. Mog. van dé voorvallende Vacatures by hun Regiment of Corps aan hun Ed. Gr. Mog. aanftonds kennis te geven , ten einde by hoogstdezelve 111 de vervulling daar van te worden voorzien ; blyvenrie niet te min in, zyn geheel het geen ten opzigte van Militaire Charges onder de Zwitfers of andere overgenrmen Troupes by gemaakte Iraétaaten of Capitulatien aan anderen is geaccordeerd; met verdere last aan de Heeren Gecommitteerde Randen om, by het in Eed nemen der Officieren de Clauful , concerneerende de gehoorzaamheid aait den Capitein Generaal, uit den Eed te laaten.

En zal Cooie van deeze Refolutie worden gezonder, aan Zyn Hoogheid tot deszelfs naricht; en 00 kennis van dezelve gegeven aan den Raad van Staate , voor zo veel het point der dispolitie over de Militaire Charges aangaat.

Sluiten