Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 5

De groote meerderheid van de Heeren van de Ridderfchap en Edelen heeft tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn, hebben tot de voorfz, Refolutie niet geconcurreert, maar de conclufie aangezien, Accordeerd met voorfz, Refolutie.

CLXXXII. Placaaten van de Straten van Friesland, behelzende verbod der Exercitie- Genootfchappen en het teeketien van Requesten ; nevens de lyst der Stemmen, daar over uitgebragt. In dato 25 Sept.

De Staten van Friesland, allen den geenen, die dezen zullen zien ofte hooren lezen , falut: alzo Onze Gedeputeerden en Onze Raden in den Hove Provinciaal zich gezamentlyk aan Ons, na onderling gehouden Befoigne , geaddresfeerd en voorgedragen hebben;

Dat, daar Wy op de Adresfen van eenige Ingezetenen uit verfchillende Grietenyen en Steden van deze Provincie, ten tyde van #en gedreigden Oorlog , ieder afzonderlyk aan Ons gedaao , om zich in den Wapenhandel te oefFenen, by Onze Refolutie van den 19 December 1783 , daar op hadden verklaard , den yver der goede Ingezetenen, om zich te bekwaamen in het behandelen van Wapenen , ten einde in geval van nood het dierbaar Vaderland tot nut en befcherming te kunnen zyn, ten hoogfien te laudeeren , en Ons derhalven niet ongenegen zouden toonen, gelyk reeds by voorraad door het fourneeren van Wapenen uit 's Lands Magazyn hadden gedaan, dien yver op te wekken, itigevalle dezulken, die op eene reguliere wyze, onder de Regering van hunne weuige Overheid , en het beftier hunner Opperhoofden, zich 'naar ge. lormeerde Wetten en Reglementen willende gedra» A 3 gen,

Sluiten